Maeritum o spółkach handlowych przeznaczona dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy, prezesów spółek, członków rad nadzorczych i zarządów spółek, prokurentów i menedżerów, którzy w swojej pracy stykają się z problematyką prawa spółek . Książka Meritum stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:
jawnej,
partnerskiej,
komandytowej,
komandytowo-akcyjnej,
z ograniczoną odpowiedzialnością,
akcyjnej
spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek.
W nowym, szóstym wydaniu czytelnicy znajdą omówienie m.in.:
zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzonych ustawą z 19 lipca 2019 r. dotyczących uproszczenia i ułatwienia funkcjonowania spółki z o.o., w tym zmiany w sposobie głosowania zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. (uchwały podejmowane w głosowaniu pisemnym), zmiany co do zakresu przedmiotowego uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o. podejmowanych w tzw. trybie obiegowym, możliwości przedstawienia kopii pełnomocnictwa do protokołów zgromadzeń wspólników,
możliwości udziału wspólników spółki z o.o. w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (m.in. transmisja obrad zgromadzenia w czasie rzeczywistym),
zmian umożliwiających ciągłość działania spółki z o.o. i akcyjnej w przypadku rezygnacji członka zarządu – nowe regulacje zapewniające ciągłość zarządu,
zmian dotyczących ważności umowy spółki z o.o. w organizacji (forma umowy wymagająca jednomyślności wspólników), sprecyzowanie kwestii związanych z terminem wypłaty dywidendy w spółce z o.o.,
zmian dotyczących wypowiedzenia umowy spółki komandytowo-akcyjnej,
doprecyzowania regulacji dotyczących transformacji (podziału) spółek kapitałowych,
zagadnienia połączenia spółki z o.o. ze spółką nowego typu: prostą spółką akcyjną,
doprecyzowania kwestii dywidendy (zwrotu zaliczki) w sytuacji odnotowanej straty w spółce z o.o.,
uaktualnienia przepisów podatkowych dotyczących poszczególnych typów spółek,
kwestii podatku VAT przy rozwiązaniu spółki cywilnej, odpowiedzialności z tytułu składek ZUS, FGŚP czy Funduszu pracy. Likwidacja spółek praktyczny poradnik z wzorami dokumentów związane z likwidacją spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych spółek prawa handlowego Praktyczny poradnik omawiający wszystkie najważniejsze procedury związane z likwidacją spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju Podręcznik, vademecum dla wspólników, członków organów spółek oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie likwidacji. Autor w sposób praktyczny, posługując się wieloma przykładami, opisuje procedury rozwiązania i likwidacji spółek. W publikacji, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów spółek, omówiono m.in.:
przyczyny rozwiązania spółki,
czynności likwidacyjne na różnych etapach likwidacji,
obowiązki i odpowiedzialność likwidatorów,
prowadzenie spółki w trakcie likwidacji,
rozliczenia ze wspólnikami,
formularze i wnioski składane do KRS,
przypadki rozwiązania spółki bez likwidacji.
Autor wskazuje również na obowiązki podatkowe, które powstają w związku z likwidacją spółki, w tym m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, opodatkowanie wspólników.

Dodatkowo w książce zamieszczone zostały wzory i przykłady przydatnych w procesie likwidacyjnym dokumentów – także w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym dołączonym do książki. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, a instrukcja postępowania została zamieszczona w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.